1 Bước 1 Tìm kiếm Hồ sơ
2 Bước 2 Kiểm tra Thông tin
3 Bước 3 Cập nhật Hồ sơ
4 Bước 4 Thanh toán
5 Bước 5 Hoàn tất Nhập học

Xác thực thông tin Thí sinh

Vui lòng chọn 1 trong 2 hình thức tìm kiếm để tiến hành Tìm kiếm thông tin.

 * (ngày/tháng/năm)